Mesures de prevenció del COVID-19

Implementem mesures preventives i higièniques que garanteixen que les nostres cases i albergs siguin un entorn segur i lliure de Covid-19. Ens anem adaptant en funció de les directrius i protocols de les autoritats sanitàries.

Rentat de mans

Recomanem el rentat de mans de forma regular i sistemàtica dins les cases per disminuir riscos.

Activitats a l'aire lliure

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural.

Gel hidroalcohòlic

Trobaràs dispensadors de gel hidroalcohòlic en punts estratègics de les cases com entrades, menjadors i lavabos.

Neteja i desinfecció

Assegurem la neteja i desinfecció de tots els espais i materials com a mínim 1 cop al dia. Al menjador desinfectem taules, cadires i terra després de cada ús.

Distància de seguretat

És obligatori mantenir una distància de seguretat de 1,5m entre tots els usuaris i usuàries, així com amb el personal de les cases.

Rentat de la roba del llit

Garantim el rentat de la roba de llit entre grup i grup a 60ºC. Des de la casa es facilita llençol de sota i coixinera.

Ventilació dels espais

Cal ventilar les habitacions, lavabos i tots els espais interiors mínim 3 cops al dia durant 10 minuts. Preferiblement, es deixaran obertes les finestres durant tot el dia.

Control d'aforament

Hem reduït l’aforament a tots els espais de les cases per tal de garantir l’espai personal de 2,5 m2.

Ús de mascareta

L’ús de la mascareta és obligatori per a tots els usuaris i usuàries de les cases de colònies majors de 6 anys, independentment que es pugui mantenir la distància de seguretat. No estan obligades a dur-la les persones que presentin alguna malaltia o dificultat respiratòria o persones amb discapacitat o dependència que no tinguin autonomia per posar-la i treure o que presentin alteracions de conducta. Tampoc serà exigible si la naturalesa de l’activitat fa que el seu ús sigui incompatible, com les activitats esportives.

No símptomes Covid-19

En cap cas es podrà fer ús de les cases de colònies si es tenen símptomes de Covid-19, s’ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies o s’està pendent de PCR o alguna altra prova relacionada amb el Covid-19. En el cas de colònies o sortides escolars, el centre educatiu haurà d’aportar una declaració responsable e en què es comprometi a no portar cap infant o adolescent amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 o que l’hagi presentat en els darrers 10 dies, que hagi estat declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia o que estigui pendent de proves PCR.

Fletxes de recorregut

Trobaràs fletxes de recorregut als espais comuns interiors i menjadors que t’ajudaran a seguir un itinerari amb distància de seguretat.

Aigua per beure

No es podrà fer ús de les fonts comunes ni les aixetes per beure aigua. Cada usuari/a ha de portar la seva ampolla d’aigua i anar-la reomplint.

Espais comuns

Delimitem els espais interiors i exteriors i els segmentem per a que cada grup estable tingui el seu espai. Per tant, cada grup estable disposarà d’una sala d’activitat assignada, i si les dimensions de la sala ho permeten, es pot segmentar en més d’un espai. Els espais de joc o activitat exterior (pista esportiva, parc d’aventura, zona de gronxadors, etc.) només es podran fer servir per un grup estable. Si les dimensions i aforament de l’espai ho permeten, es pot segmentar en més d’un espai.

Ús del menjador

Les taules s’ocupen respectant els grups estables, tant si són famílies com si són grups escolars. En cas de colònies escolars, el menjador és d’ús exclusiu per a l’escola. Si és necessari, els àpats es faran en dos torns o s’habilitarà un altre espai de la casa com a menjador. Garantim la distància personal inhabilitant la meitat dels seients. Hi haurà gomets per indicar els llocs de la taula que es poden fer servir.

Activitats dirigides

Les activitats dirigides es duran a terme per grups estables. Això pot fer variar lleugerament la programació i establir sistemes de rotacions. En principi, cada monitor/a de Fundesplai dinamitzarà les activitats del grup estable que li sigui assignat, excepte en activitats esportives (caiac, parc d’aventura, etc.), que les dinamitzarà el mateix monitor/a per la seva condició de tècnic/a esportiu/va. En aquest cas s’extremaran les mesures preventives.

Organització de les habitacions

Les lliteres es troben a 1m de distància entre elles, com a mínim, i els usuaris/es dormen de manera capiculada per evitar respiracions creuades. Per a grups familiars es reserva una habitació amb bany exclusiva per a cada família. En el cas de colònies escolars, us facilitem amb antelació la relació de places per habitació per a que pugueu distribuir els grups estables com ho creieu convenient.

Protocol en cas de positiu

Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun usuari o participant a les activitats i/o membre de l’equip de les cases de colònies.

Formació dels educadors/es

Els nostres monitors/es han rebut formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció del Covid-19.

Mesures específiques per a grups escolars

A les mesures generals prèviament explicades, s’hi afegeixen mesures específiques de prevenció en cas de sortides o colònies escolars que cal tenir en compte.

Com col·locar les motxilles a l'autocar

En el moment de sortida de l’escola, cal dividir les motxilles al maleter de l’autocar en funció dels grups estables. D’aquesta maneta, facilitarem poder rebre els grups estables per separat un cop arribin a la casa de colònies.

Arribades i sortides

La instal·lació a la casa de colònies es farà de manera esglaonada, per grups estables. En el cas que el dia d’entrada o sortida coincidiu amb una altra escola, garantirem que cada una pugui ocupar espais diferents i els participants no es barregin.

Grups estables

Respectarem els grups estables facilitats des de l’escola. Els grups estables funcionaran per separat. Si per alguna circumstància els grups han de coincidir en algun moment, es garantiran totes les mesures de seguretat necessàries. Cada grup estable tindrà un monitor/a. Per a poder-ho garantir, cal que cada grup estable sigui de, com a mínim, 12 alumnes. En el cas que el nombre sigui inferior, Fundesplai i l’escola podem valorar diferents opcions. Cada grup estable podrà estar acompanyat del seu mestre de referència.

Presència d'altres grups a les instal·lacions

Els grups escolars no comparteixen instal·lacions amb altres grups escolars que facin colònies. Podria ser que a la casa hi hagués algun grup fent activitat d’un dia. En aquest cas, garantirem que els grups no coincideixin en cap espai. A les instal·lacions de Sau, on hi ha 3 cases de colònies, es podria donar el cas que les 3 estiguessin ocupades per escoles diferents, però la finca disposa de prou espai exterior per garantir la separació dels espais i la separació entre grups estables.

Motxilla i objectes personals

Hem d’assegurar que la roba i els objectes personals dels usuaris/es sempre estan ben endreçats dins la motxilla o a dins l’armari en les bosses de plàstic corresponents.

Sortides i excursions puntuals

Si el grup sencer duu a terme una sortida o excursió, els grups estables sortiran de manera esglaonada, amb un marge de 5 o 10 minuts. Els participants no podran compartir el pícnic (en cas que n’hi hagi), ni la cantimplora.

Temps lliure

A cada grup estable se li assignarà un espai exterior delimitat. Hi haurà un sistema rotatiu pels espais entre grups estables. Els participants no podran estar en contacte amb els participants d’un altre grup estable.

Control de temperatura i símptomes

Farem un control de temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19. Es farà un registre que conservarem fins a 30 dies després de l’activitat, així com el registre del espais utilitzats.

Encara et queden dubtes?

Contacta amb nosaltres i t’explicarem totes les mesures i protocols que tenim en compte perquè les estades a les cases de colònies i les activitats de lleure, tant familiars com escolars siguin segures i lliure de COVID-19. Gràcies per confiar en nosaltres!

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

L'entorn natural de les cases de colònies és ideal per desenvolupar la nostra tasca.

Coneix Fundesplai